Τη διαγραφή των μετοχών της Περσεύς αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας “ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του  Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 889/31.8.2020 συνεδρίασή του

Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας “FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.” ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της περ. 4 του τμήματος Α του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.