ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή:Ανακοίνωση

Η εταιρεία “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ΈκτακτηΓενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:

1)         Τη Μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ  (1.468.639,20 €) με ακύρωση τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων (4.895.464) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία, με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5  του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η αγορά των ως άνω ιδίων μετοχών πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από 24/9/2012 μέχρι 16/11/2017 σε εκτέλεση των από 24/5/2012, 29/4/2014 και 18/4/2016 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των από 25/5/2012, 30/4/2014 και 18/4/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Συνεπεία της μείωσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια οκτώ και ογδόντα λεπτά ευρώ (31.325.608,80 €) και διαιρείται σε εκατόν τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ  χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξη (104.418.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) η κάθε μία.

2)       Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων, κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ   (2.850.000 €)  με καταβολή μετρητών, με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000) κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία και τιμή διάθεσης τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ  (4,35 €) ανά μετοχή, το δε ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 38.475.000) να αχθεί σε ειδικό αποθεματικό της Εταιρείας από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Η εισαγωγή των νέων μετοχών που προκύπτουν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου πληροί τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5α του Κανονισμού 2017/1129 περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά (34.175.680,80 €)  και διαιρείται σε εκατόν δέκα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι (113.918.936) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

Την 8/3/2018, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αρ. Πρωτ. 27557 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω μείωσης και αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 13η Μαρτίου 2018,  ενημερώθηκε για την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 9.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω,

1)      Από την 15η Μαρτίου 2018 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων (4.895.464) κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ακυρώνονται

2)      Την ίδια ημέρα θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 9.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία, 15/3/2018, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του, όπως ισχύει.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στον λογαριασμό αξιών του μοναδικού Μετόχου στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-6968429, κα Μαίρη Θεοτοκάτου).

Print Friendly, PDF & Email