Τέρνα Ενεργειακή: Πώληση μετοχών απο υπόχρεο πρόσωπο

Η  εταιρεία  “ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε”  ανακοινώνει  με  βάση  το  άρθρο  21  του  Ν.3556/2007  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο 11  της  απόφασης  της  ΕΚ  1/434/3.7.2007  ότι  ο μέτοχος και Mη Eκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Μιχαήλ Γουρζής, προέβη στις 11/12/2020 σε πώληση  1.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 12.300.000,00 ευρώ.