Τέρνα Ενεργειακή: Πώληση 16.000 κοινών ονομαστικών μετοχών από τον Γ. Περδικάρη

Η  εταιρεία  “ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε”  ανακοινώνει  με  βάση  το  άρθρο  21  του  Ν.3556/2007  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο 11  της  απόφασης  της  ΕΚ  1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (EΕ) 596/2014) κ. Γεώργιος Περδικάρης, προέβη στις 4/1/2021 σε πώληση 16.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 213.618,37 ευρώ.