ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2019

Η  εταιρεία  “ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Β.Ε.Τ.Ε”  ανακοινώνει κατ’ άρθρο  4.1.3.4 του  Κανονισμού  του  Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε στις 29 Απριλίου 2020 την διανομή μερίσματος ποσού 0,17 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2019. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 3.894.741 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία της αποκοπής, ήτοι κατά 0,006008 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό  του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,174505 ευρώ.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,165780 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι  του ως άνω μερίσματος  είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του  Συστήματος  Άυλων Τίτλων της Εταιρείας την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 (record date). Από  την  Δευτέρα  22  Ιουνίου  2020, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Η  καταβολή  του  μερίσματος  θα  πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020  από την πληρώτρια  Τράπεζα “ALPHA BANK”, ως εξής:

1. Στους  Χειριστές  των  δικαιούχων  Μετόχων  εφόσον  τους  έχει  χορηγηθεί  δικαίωμα  είσπραξης.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN),  όπου  ο επενδυτής  έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού  Λειτουργίας  Σ.Α.Τ.  και  την  υπ’  αριθμ. 6  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  ATHEXCSD,  όπως ισχύουν,  για  τους  επενδυτές  που  δεν  επιθυμούν  να  τα  εισπράττουν  μέσω  των  Χειριστών  τους.  Αφορά  μόνο  επενδυτές  που  έχουν  δηλώσει  ΙΒΑΝ  στην  πληρώτρια Τράπεζα “ALPHA BANK”.

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας “ALPHA BANK”, για όσους εκ των  Μετόχων στους οποίους, για διάφορους λόγους, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή του  διανεμόμενου  ποσού,    με  την  προσκόμιση του  Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός  Αριθμός  Μερίδας  Επενδυτή,  Σ.Α.Τ.)  και  την  επίδειξη  του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, μέχρι 29‐06‐2021.

Μετά την 29‐06‐2021, η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, 11526 Αθήνα. Μερίσματα που δεν θα  εισπραχθούν  εντός 5 ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για  περισσότερες πληροφορίες οι  κ.κ.  Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (κος Γιώργος Κούφιος τηλ. 210 6968457).