Τέρνα Ενεργειακή: Παροχή εγγυήσεων υπέρ της Optimus Energy

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ”,  ανακοινώνει ότι στη από 18/01/2021 συνεδρίαση του λαμβάνοντας υπόψη την από 15/01/2021 έκθεση του Βασιλείου Νιάρχου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (με αριθμό ΑΜ ΣΟΕΛ 30521) του ελεγκτικού οίκου “MAZARS” αποφάσισε ομόφωνα την παροχή αδείας για την παροχή υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας «Optimus Energy Aνώνυμη Eταιρεία»

α) εταιρικών εγγυήσεων ή εναλλακτικά εγγυητικών επιστολών συνολικού ποσού 604.792 Ευρώ για την καλή εκτέλεση Συμβάσεων Εκπροσώπησης τις οποίες έχει συνάψει ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα εταιρικές εγγυήσεις ή εναλλακτικά εγγυητικές επιστολές ποσών i) 165.000 ευρώ, ii) 110.000 ευρώ, iii) 25.000 ευρώ, iv) 63.886 ευρώ, v) 31.966 ευρώ, vi) 28.940 ευρώ vii) 105.000 ευρώ, viii) 75.000 ευρώ και

β) εταιρικής εγγύησης ύψους 1.600.000 ευρώ προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ από την, μεταξύ της τελευταίας και της εταιρείας «Optimus Energy Aνώνυμη Eταιρεία», Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και την σχετική πρόσθετη πράξη της με πιστωτικό όριο 1.600.000 ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την ως άνω εταιρεία «Optimus Energy Aνώνυμη Eταιρεία» για την ανάπτυξη της εμπορικής της δραστηριότητας, την επίτευξη του εταιρικού σκοπού της και για την πραγματοποίηση των συναλλαγών της στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.4548/18, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.