ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Οι επιπτώσεις από την πανδημία – Iκανοποιητική η ρευστότητα του Ομίλου

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ για την περίοδο που έληξε στις 30/06/2020, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία, όπως και αναλυτικά έχει γνωστοποιηθεί στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εξαμηνιαίας περιόδου της 30.06.2020, υποστηρίζεται λειτουργικά από την μοναδική της μέτοχο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (εφεξής «η Εγγυήτρια»), η οποία επηρεάζει σε απόλυτο βαθμό τις αποφάσεις, την διοίκηση και την λειτουργία της και ασκεί έλεγχο επί αυτών.

Η Εταιρεία πλην της επένδυσής της στις εκδοθείσες από την Εγγυήτρια ομολογίες Ενδοομιλικού Δανείου, δεν έχει άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν δραστηριοποιείται σε καμία αγορά και δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία και ως εκ τούτου, η δυνατότητά της να εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις από το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, εξαρτάται από τη δυνατότητα της Εγγυήτριας να εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, βάσει της μεταξύ τους δανειακής σύμβασης (βλ. σχετική αναφορά στην «Εισαγωγή» της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου – σελίδα 5 – της δημοσιευμένης εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020, καθώς και στις επεξηγηματικές σημειώσεις 1 «Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία» – σελίδα 18 – και 14 «Διαχείριση κινδύνων» – σελίδα 29 – των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου).

Στο παραπάνω πλαίσιο, η αναφορά επί των Κυριότερων Κινδύνων & Αβεβαιοτήτων για το Β΄ Εξάμηνο 2020, όπως σημειώνεται και στη σελίδα 6 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της Εταιρείας, θα πρέπει να αναγιγνώσκεται συνδυαστικά με την ενότητα Ε της εξαμηνιαίας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας, μοναδικής μετόχου και Εγγυήτριας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30.06.2020, όπου γίνεται αναλυτική αναφορά των κινδύνων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (εφεξής «Όμιλος»).

Ειδικότερα, σχετική αναφορά στους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το Β εξάμηνο του 2020, την χρηματοοικονομική εξέλιξη & επιδόσεις, την προβλεπόμενη πορεία & εξέλιξή του Β’ Εξαμήνου 2020, καθώς και οι γνωστοποιήσεις για την πανδημία COVID-19 που αφορούν στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, αναλύονται στις σελίδες 13 έως 19 των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Επιγραμματικά αναφέρουμε τους βασικότερους κινδύνους και αβεβαιότητες στις δραστηριότητες του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, που συνοψίζονται στους εξής:

Πιστωτικός κίνδυνος: Το σύνολο των απαιτήσεων του ενεργειακού κλάδου αφορά στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα στο εσωτερικό (συμπεριλαμβανομένων του ΔΑΠΕΕΠ και του ΔΕΔΔΗΕ) και στο εξωτερικό, ενώ το ίδιο ισχύει και για το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων του κατασκευαστικού κλάδου. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηματικά διαθέσιμα και τις λοιπές απαιτήσεις είναι χαμηλός, δεδομένου ότι οι συναλλασσόμενοι είναι τράπεζες με υψηλής ποιότητας κεφαλαιακή διάρθρωση, το Δημόσιο ή εταιρείες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι.

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος δραστηριοποιείται, εκτός από την Ελλάδα, στην Ανατολική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συνεπώς είναι δυνατόν να εκτεθεί σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών που μπορεί να προκύψουν από την ισοτιμία του ευρώ με άλλα νομίσματα. Αυτό το είδος κινδύνου μπορεί να προκύψει μόνο από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, από επενδύσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε ξένο νόμισμα, όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού.

Κίνδυνος επιτοκίου: Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιεί την έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίου όσον αφορά στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της λειτουργίας του. Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου προερχόμενο από τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό και το μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού που είναι σε κυμαινόμενο επιτόκιο.

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας: Η ρευστότητα του Ομίλου κρίνεται ικανοποιητική, καθώς, εκτός από τα υπάρχοντα χρηματικά διαθέσιμα, τα λειτουργούντα αιολικά πάρκα δημιουργούν συνεχείς, ικανοποιητικές χρηματορροές. Οι καθαρές χρηματορροές κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2020 από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 134 εκ ευρώ έναντι 99 εκ ευρώ την αντίστοιχη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2019.

Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες: Ο Όμιλος παραμένει εκτεθειμένος στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των ανεμολογικών και υδρολογικών δεδομένων, κάτι όμως που δεν επηρεάζει την μακροχρόνια αποδοτικότητα των έργων, καθώς για την υλοποίηση των επενδύσεών του προηγούνται εκτεταμένες μελέτες που αφορούν στην μακρόχρονη συμπεριφορά των παραπάνω δεδομένων.

Ο κατασκευαστικός κλάδος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις, τόσο όσον αφορά στον κύκλο εργασιών, όσο και στην κερδοφορία των επιμέρους κατασκευαστικών έργων, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα, ιδιαιτέρως των εξειδικευμένων εταιρειών όπως η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ενέχει αυξημένη μεταβλητότητα που σχετίζεται κυρίως με την συνεχιζόμενη ανανέωση του ανεκτέλεστου υπολοίπου των κατασκευαστικών συμβάσεων προς τρίτους, που κυρίως είναι φορείς του Δημοσίου.

Η Χρηματοοικονομική Εξέλιξη & Επιδόσεις της Εταιρείας συνδέονται άρρηκτα με τις επιδόσεις του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως αναφέρονται και στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Ενότητα Α) της μητρικής εταιρείας.

«Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να επενδύει σημαντικά ποσά κάθε χρόνο, ακόμα και κατά τη διάρκεια των μεγάλων κρίσεων, όπως η παρούσα πανδημία του COVID-19. Για το α΄ εξάμηνο του 2020 οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 166,5 εκ. έναντι € 141,6 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 17,6%. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανέρχονται σε € 108,4 εκ. σε σύγκριση με € 88,3 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2019 αυξημένα κατά 22,8%, συνεπεία κυρίως της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος στην Αμερική. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 33,1 εκ., μειωμένα κατά 16,8% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019. Τα καθαρά κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 25,1 εκ., μειωμένα κατά 16,4%. Η μείωση των καθαρών κερδών περιόδου αποδιδόμενα σε ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας κατά €4,9εκ. οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των Χρηματοοικονομικών εξόδων συνέπεια της προσθήκης των υποχρεώσεων προς τους ΤΕΙ Berkshire Hathaway & ΤΕΙ BAL & ANTRIM που αναγνωρίστηκαν αρχικά το 2ο εξάμηνο του 2019, συνεπώς δεν είχαν επίδραση στα αποτελέσματα της συγκριτικής περιόδου 01/01-30/06/2019. Τα Καθαρά κέρδη εξαιρούμενων των αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία και των εσόδων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις ανήλθαν σε € 26,6εκ., αυξημένα κατά 19,8%σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019. Τέλος τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων και εσόδων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις ανήλθαν σε €108,1εκ.,αυξημένα κατά 26,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2019.

Η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου παραμένει ικανοποιητική, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε € 266,0 εκ., ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 1.097,4 εκ., με αποτέλεσμα η καθαρή δανειακή θέση (τραπεζικές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις) να διαμορφώνεται στο επίπεδο των € 789,4 εκ.».

Τέλος, για την Προβλεπόμενη Πορεία & Εξέλιξη για το Β΄ Εξάμηνο 2020, παραπέμπουμε το επενδυτικό κοινό να ανατρέξει στην ενότητα Δ της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, των οικονομικών καταστάσεων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (σελίδα 13). Σημειώνεται ότι οι προοπτικές του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020 διαγράφονται θετικές, δεδομένου ότι:

1. Ωριμάζουν αδειοδοτικά και χρηματοδοτικά νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να περάσουν σύντομα σε στάδιο κατασκευής, επιτρέποντας την διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης του Ομίλου σύμφωνα με τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό.

2. Ο Όμιλος, παρά την υφιστάμενη υγειονομική και οικονομική κρίση, κατά την ημερομηνία αναφοράς των εξαμηνιαίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα και συνεχίζει να είναι απόλυτα συνεπής έναντι των υποχρεώσεών του προς προμηθευτές, δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. πιστωτές. Επίσης, η Διοίκηση θεωρεί ότι κατά το β΄ εξάμηνο του 2020, ο πιστωτικός κίνδυνος, αναφορικά με τις απαιτήσεις του ενεργειακού κλάδου τόσο για τη Μητρική Εταιρεία όσο και για τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρίες του Ομίλου, είναι περιορισμένος.

3. Ο Όμιλος παραμένει εκτεθειμένος στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των ανεμολογικών και υδρολογικών δεδομένων, χωρίς αυτό να επηρεάζει την μακροχρόνια αποδοτικότητα των έργων της, καθώς για την υλοποίηση των επενδύσεων του προηγούνται εκτεταμένες μελέτες που αφορούν στην μακρόχρονη συμπεριφορά των παραπάνω παραγόντων.

4. Θέση της Διοίκησης είναι ότι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία λόγω της πανδημίας και να προσδιοριστούν αυτές που θα έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση στη λειτουργία, την χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και την οικονομική θέση του Ομίλου. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Διοίκηση μεριμνά για την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της στην ελληνική επικράτεια εφαρμόζοντας διαδικασίες συνεχούς εντοπισμού και αξιολόγησης όλων των κινδύνων που ενδεχομένως θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον.».

Σε άμεση, συνεχή και συστηματική συνεργασία με τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, η Διοίκηση σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης κάθε εντοπιζόμενου κινδύνου, ώστε να περιορίζει τις αρνητικές του επιπτώσεις στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με την συνέπεια και την υψηλή αίσθηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που την διακρίνει, θα παραμείνει πρωτοπόρος στον τομέα των επενδύσεων και θα επιδιώξει να διατηρήσει τον ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου σύμφωνα με τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επιδεινώνονται απροσδόκητα από την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.».

Αναφορικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID-19 παρέχεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Εταιρείας, αναλυτική αναφορά, στην ενότητα της διαχείρισης κινδύνων (σελίδα 30). Εκτενέστερη αναφορά σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και τα μέτρα που έχει λάβει ο Όμιλος παρέχεται και στην ενότητα 3 «Διαχείριση Κινδύνων» (σελίδα 46 της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ). Επισημαίνεται ότι δεν απαιτήθηκε η αναθεώρηση των παραδοχών και εκτιμήσεων της Διοίκησης σε σχέση με αυτές που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ της χρήσης 2019, λόγω της πανδημίας.

«Ειδικά για την παγκόσμια υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID‐19) σημειώνουμε τα κάτωθι:

Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέση της Διοίκησης είναι ότι ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε κλάδους που είναι περισσότερο αμυντικοί κατά τη διάρκεια των φάσεων του οικονομικού κύκλου και τους οποίους οι επενδυτές αναγνωρίζουν ως «ασφαλή καταφύγια» (safe haven) που παρέχουν σταθερές επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές ακόμα και σε περιόδους αναταραχής και αβεβαιότητας, όπως είναι η υφιστάμενη. Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει ήδη αποδείξει κατά τη διάρκεια της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης (ήτοι τη δυσκολότερη και μακρύτερη χρονικά χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη), την ικανότητά του να αναπτύσσεται και να ενισχύει τη θέση του στην αγορά. Τα μέτρα δημόσιας πολιτικής που έχουν παρθεί ή /και θα παρθούν από την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου COVID‐19, δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε διαταραχή της δραστηριότητας του Ομίλου.

Αν και οι εκτιμήσεις σχετικά με την επίπτωση της πανδημίας στην παγκόσμια και ελληνική οικονομία ποικίλουν, η Διοίκηση εκτιμά ότι η λειτουργία, η χρηματοοικονομική επίδοση, οι ταμειακές ροές και η οικονομική θέση του Ομίλου δεν θα επηρεαστούν σημαντικά. Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση μεριμνά για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στις λοιπές χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, εφαρμόζοντας διαδικασίες συνεχούς εντοπισμού και αξιολόγησης όλων των κινδύνων που ενδεχομένως θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Σε άμεση, συνεχή και συστηματική συνεργασία με τους Risk Managers και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, η Διοίκηση σχεδιάζει και εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης κάθε εντοπιζόμενου κινδύνου ώστε να περιορίζει τις αρνητικές του επιπτώσεις στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Η οργανωτική αποτελεσματικότητα του Ομίλου και η συνεχής μέριμνα της Διοίκησης να χρησιμοποιεί τα διευθυντικά της στελέχη κατά project και ειδικό θέμα, ανάλογα με την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία, και ανεξάρτητα από την εταιρεία στην οποίαν επισήμως ανήκουν, έχουν δημιουργήσει έναν αποδεδειγμένα ικανό, ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης κάθε πιθανής κρίσης σε οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου και αν εμφανιστεί. Στην βασική αυτή αρχή οφείλεται και η άμεση αντίδραση της Διοίκησης και του ανωτέρω μηχανισμού για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης με σύνεση, ψυχραιμία και στρατηγική προοπτική.

Ως προς την οικονομική του θέση, ο Όμιλος, παρά την υφιστάμενη οικονομική κρίση, κατά την ημερομηνία αναφοράς των εξαμηνιαίων συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, αλλά και σήμερα, διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα και συνεχίζει να είναι απόλυτα συνεπής έναντι των υποχρεώσεών του προς προμηθευτές, δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. πιστωτές. Επιπλέον, υλοποιεί το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα και δημιουργεί συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και σε άλλες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, η Διοίκηση θεωρεί ότι κατά το 2021, ο πιστωτικός κίνδυνος, αναφορικά με τις απαιτήσεις του ενεργειακού κλάδου τόσο για τη Μητρική Εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ όσο και για τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρίες του Ομίλου, είναι περιορισμένος.»