ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Μέρισμα 0,17 ευρώ ανά μετοχή και συνολική διανομή €0,34 μαζί με την επιστροφή κεφαλαίου

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 19,06 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2019, αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών έως 10%, αποφάσισαν οι μέτοχοι της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην τακτική γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία, εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή μερίσματος 0,17 € ανά μετοχή, ήτοι συνολικού ποσού 19.060.173,06 € για τη χρήση 2019. Το  ποσό  αυτό  θα  προσαυξηθεί  με  το  μέρισμα  που  αντιστοιχεί  στις  ίδιες  μετοχές  που κατέχει η Εταιρεία. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε την αγορά  ιδίων  μετοχών  μέχρι  τη συμπλήρωση  του  ποσοστού  10%  του  συνόλου  των  μετοχών  της  Εταιρείας,  με  κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά του ευρώ  (0,30 €) και ανώτατη τιμή τριάντα ευρώ (30,00 €), η οποία  θα πραγματοποιηθεί  εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων μηνών, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28η Απριλίου 2022.