ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕ Χρηματ: Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων χρήσης 2019

Η εταιρεία “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ” ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι η ανακοίνωση των  οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 καθώς και η ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1 – 31/12/2019 στις  ιστοσελίδες  της Εταιρείας (www.ternaenergy-finance.gr) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) θα γίνει την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.