ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου

Σύμφωνα με το Ν.3556/2007, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ενημερώνει ότι έλαβε σήμερα γνωστοποίηση από την εταιρεία York Capital Management  Global Advisors, LLC, την οποία η τελευταία υπέβαλε για λογαριασμό της εταιρείας York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., ότι στις 8/7/2019 τα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου κατήλθαν του ορίου του 5% και ενσωματώνονται σε 5.678.671 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή – γνωστοποίηση, η εταιρεία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., είναι κατά ποσοστό 100% θυγατρική της York Global Finance Offshore BDH LLC, της οποίας ο βασικός διοικών μέτοχος είναι η εταιρεία York Global Finance Μanager LLC, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από την York Capital Management  Global Advisors, LLC.

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση συναλλαγής: 9,0167% επί  του  συνόλου  των  δικαιωμάτων  ψήφου της Εταιρείας.

Print Friendly, PDF & Email