Τέρνα Ενεργειακή: Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας Optimus Energy

Η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα την παροχή αδείας για την έκδοση υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας «Optimus Energy Aνώνυμη Eταιρεία» εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτου καθώς και τη σύναψη των σχετικών αιτήσεων σύμβασης έκδοσης εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγράφων μεταξύ της Εταιρείας και της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για την έκδοση, μεταξύ άλλων, εγγυητικών επιστολών ποσών 1) 126.399,17 Ευρώ, 2) 61.825,68 Ευρώ, 3) 144.259,92 Ευρώ, 4) 65.947,39 Ευρώ 5) 49.460,54 Ευρώ, 6) 136.016,50 Ευρώ, 7) 43.277,98 Ευρώ, 8) 136.016,50 Ευρώ, 9) 52.551,83 Ευρώ, πλέον τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, υπέρ τρίτου και ειδικότερα υπέρ της συνδεδεμένης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Optimus Energy Aνώνυμη Eταιρεία», προκειμένου η τελευταία να τις παραδώσει σε πελάτες της προς εξασφάλιση των υποχρεώσεών της για την καλή εκτέλεση των συμβάσεων εκπροσώπησης, τις οποίες έχει συνάψει ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.4548/18, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.