ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αυξημένα καθαρά κέρδη και έσοδα το 2017

Με αυξημένα καθαρά κέρδη και έσοδα έκλεισε το 2017 για τον όμιλο ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 37,1 εκατ. ευρώ, έναντι 20,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 79,6%, κυρίως επηρεασμένα από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται σήμερα σε 986 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 561 MW στην Ελλάδα, 293 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2017 ανήλθαν σε 276,5 εκατ. ευρώ, έναντι 225,6 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένες κατά 22,6%.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 147,5 εκατ. ευρώ, έναντι 115,8 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένη κατά 27,4%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων(ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 109,3 εκατ. ευρώ έναντι 73,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 49,1%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 57,0 εκατ. ευρώ έναντι 36,3 εκατ. ευρω το 2016, αυξημένα κατά 57,1%.

Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 173,0 εκατ. ευρώ έναντι  151,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένα κατά 14,5%.

Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ, έναντι 31,5 εκατ. ευρώ, την προηγούμενη χρονιά. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 38,7 εκατ. ευρώ έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε 51,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο έτος.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 2017 διαμορφώθηκε στα 563,9 εκατ. ευρώ έναντι 636 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριμήνου του 2017, παρόλες τις αυξημένες επενδύσεις του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, οι οποίες ανήλθαν σε 232 εκατ. ευρώ το 2017.

Ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 178 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.164 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.