ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Συνεδρίασε σήμερα, 22/06/2022, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ”, στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενη η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2021, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. για την χρήση 2021.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή κερδών.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2021.

Θέμα 5ο: Εξελέγη ως Ελεγκτής για τη χρήση 2022 η εταιρεία “GRANT THORNTON”,   με αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2021, μετά τυχόν αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 6οΗ Γενική Συνέλευση παρείχε την άδεια και έγκρισή της για την συμμετοχή Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Επί του 7ου θέματος υπεβλήθη η αναφορά των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706 2020.

Επί του 8ου θέματος “Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις” δεν προτάθηκαν θέματα προς έγκριση και λήψη αποφάσεων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναφέρθηκε στην πορεία και λοιπά θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της.