ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Ανακοίνωση για εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Η “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι από την 11.09.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 6.229.422 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία (εφεξής οι “Νέες Μετοχές”), που προέκυψαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και διάθεση των νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, όπως αποφασίστηκε από την από 01.09.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (εφεξής “Αύξηση”).

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 09.09.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.229.422 Νέων Μετοχών. Οι Νέες Μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).