Τέρνα Ενεργειακή: Ανακοίνωση

Η  εταιρεία  “ΤΕΡΝΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΒΕΤΕ”  ενημερώνει  το  επενδυτικό  κοινό  ότι  η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 20η Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (€ 1.287.980,40) με την ακύρωση 4.293.268 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5  του Καταστατικού της Εταιρείας.

Συνεπεία της ως άνω ακύρωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Τριάντα Τέσσερα Εκατομμύρια Επτακόσιες Πέντε Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Επτά Ευρώ (€ 34.756.527) και διαιρείται σε εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες και ενενήντα (115.855.090) κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) η καθεμία.

Την  3/11/2020,  καταχωρήθηκε  στο  Μητρώο  Ανωνύμων  Εταιρειών  η  με  αρ.  Πρωτ. 2193044 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την  οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Το  Χρηματιστήριο  Αθηνών, κατόπιν της 9ης Νοεμβρίου 2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ενημερώθηκε  την  μείωση  του  Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των ιδίων μετοχών και ενέκρινε την διαγραφή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, από  την  12η Νοεμβρίου 2020 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των  τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ  (4.293.268) κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες και ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης  Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210‐6968457, κ. Γιώργος Κούφιος).