ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορές ιδίων μετοχών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 1/4/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 30.037 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,0984 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 213.214,84 ευρώ καθώς και μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 23.135 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,1242 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 164.819,50 ευρώ.