Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατΆ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 26/6/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 15.926 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,4242 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 150.090,54 ευρώ καθώς και μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 13.640 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,4251 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 128.558,80 ευρώ.