Τέρνα Ενεργειακή: Αγορά ιδίων μετοχών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατΆ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 29/5/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 8.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,9988 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 79.990,00 ευρώ καθώς και μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 8.251 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 9,9985 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 82.497,45 ευρώ.