ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 5.000 ιδίων μετοχών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 09/05/2022, σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 17,1100 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 85.550,00 ευρώ.