ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 4.000 ιδίων μετοχών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 9/2/2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28/2/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 9/1/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης  7,7175 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  30.870,00 ευρώ.

Print Friendly, PDF & Email