ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 19.013 ιδίων μετοχών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 26/2/2021 μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 19.013 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 12,0442 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 228.996,52 ευρώ.