ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αγορά 14.911 ιδίων μετοχών

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 23/4/2020 μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 14.911 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 8,1664 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 121.768,76 ευρώ.