ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚH: Μη διανομή κερδών ενέκρινε η ΓΣ – Η Grant Thornton Ελεγκτής το 2019

Συνεδρίασε σήμερα, 2/5/2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», στην οποία παρέστη νομίμως εκπροσωπούμενος ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018, όπως καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτυπώθηκαν αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η Συνολική Διαχείριση εκ μέρους του Δ.Σ. για την χρήση 2018.

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή κερδών.

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2018.

Θέμα 5ο: Εξελέγη ως Ελεγκτής για τη χρήση 2019 η εταιρεία «GRANT THORNTON», με αμοιβή επί τη βάσει της αντίστοιχης του 2018, μετά τυχόν αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες του ελέγχου.

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την αντικατάσταση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Άγγελου Ταγματάρχη από τον κ. Γεώργιο Μέργο του Ιωάννη, Οικονομολόγο, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει.

Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τους κ.κ Γεώργιο Μέργο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής, Μπασλή Κωνσταντίνο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Χατζηαρσενίου Δήμητρα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος, ως μέλη της Επιτροπής. Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, πληροί τον όρο ανεξαρτησίας σύμφωνα με το νόμο και ο Πρόεδρος της διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής.

Print Friendly, PDF & Email