Τεχνική Ολυμπιακή: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

Η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ.Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος του Δ.Σ (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014), ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε την εξής συναλλαγή :

Α/Α

Ημερομηνία γνωστοποιησης στην Τ.Ο. Ημερομηνία συναλλαγής Είδος συναλ. Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό Μέσο Συνολική αξία (ευρώ)
1 31/03/2021 30/03/2021 Αγορά 687.253 Μετοχές Τεχνικής Ολυμπιακής Α.Ε. €927.791,55