Τεχνική Ολυμπιακή: Ανακοίνωση διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει κατά το χρόνο σύνταξής του καθώς και τις σχετικές διατάξεις της Απόφασης υπ΄ αριθ. 25/17.7.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει, τη διάθεση προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό, του Πληροφοριακού Σημειώματος, για την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ λόγω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων σε νέους επιχειρηματικούς τομείς από θυγατρικές και εγγονές εταιρείες της “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.”.

Το Πληροφοριακό Σημείωμα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (https://www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (https://www.techol.gr).