ΤΧΣ προς Α. Τσίπρα: Αναγκαία η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς, μακροπρόθεσμα τα οφέλη

Τη διαβεβαίωση ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και στόχο να προασπίσει τη θεμελιώδη αρχή της δίκαιης αντιμετώπισης των μετόχων κατά την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, δίνει το ΤΧΣ, ανταπαντώντας στην επιστολή του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα.

Απαντώντας σε θέματα που είχε θέσει με την επιστολή του ο κ. Τσίπρας, το ΤΧΣ παρέχει διευκρινίσεις για την μη πληρωμή από την Τράπεζα Πειραιώς του τοκομεριδίου των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών τον Δεκέμβριο του 2020 και υποστηρίζει την διενέργεια αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας, της οποίας «η τελική δομή θα προσελκύσει τόσο το ενδιαφέρον επενδυτών με μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά θα επιτρέψει και στους υπάρχοντες μετόχους να συμμετάσχουν στα δυνητικά οφέλη που αναμένονται από αυτή η συναλλαγή».
Αναλυτικά, η επιστολή απάντησης του ΤΧΣ έχει ως εξής:

«Προς
κ. Αλέξη Τσίπρα
Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχίa

Σας ευχαριστούμε για την από 6 Απριλίου επιστολή σας, η οποία θέτει συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ταμείο») στην διαχείριση και επίβλεψη της επένδυσης του Δημοσίου στην Τράπεζα Πειραιώς (η «Τράπεζα»). Εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας για την εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης των συμφερόντων του Δημοσίου στην Τράπεζα,  και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αυτό αποτελεί και τη βασική προτεραιότητα του Ταμείου και των εκπροσώπων του.
Ωστόσο, εκτιμούμε ότι είναι κατανοητό το γεγονός ότι παρότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ενέκρινε επί της αρχής την δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ο χρόνος και οι όροι της όποιας τέτοιας συναλλαγής αποτελούν ιδιαίτερα εμπιστευτική πληροφόρηση και για αυτό το λόγο δεν θα ήταν ούτε ορθό αλλά ούτε και συμβατό με το κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς να σχολιάσει το Ταμείο στη βάση οποιασδήποτε τέτοιας εμπιστευτικής πληροφορίας τυχόν έχει στην κατοχή του. Παρά ταύτα οι ανησυχίες σας για τη δίκαιη αντιμετώπιση των υφιστάμενων μετόχων, λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν, και σας διαβεβαιώνουμε ότι το Ταμείο στόχο έχει να προασπίσει αυτή τη θεμελιώδη αρχή.

Στο πνεύμα της εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων που είχαμε με εσάς και τους συνεργάτες σας στις 5 Απριλίου, θα θέλαμε να επαναλάβουμε μερικές παρατηρήσεις, οι οποίες πιστεύουμε ότι διευκρινίζουν ορισμένα ζητήματα που θίγετε στην επιστολή σας.
Το πρώτο ζήτημα σχετίζεται με την μη πληρωμή από την Τράπεζα του τοκομεριδίου (κουπόνι) των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών τον Δεκέμβριο του 2020. Θεμελιώδης όρος του Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιών αξίας € 2.040 εκατομμυρίων του Δεκεμβρίου του 2015, σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκαν οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες  (τα «Cocos»), ήταν ότι η πληρωμή των τοκομεριδίων (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) εναπόκειτο στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της Τράπεζας. Ο εν λόγω όρος ήταν αναγκαίος με βάση την εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε τα Cocos να χαρακτηρίζονται ως Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), και ως εκ τούτου να ενισχύσουν τον εποπτικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, που ήταν ο σκοπός της παροχής κεφαλαιακής στήριξης στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του Ελληνικού συστημικού τραπεζικού τομέα το 2015.

Συνεπώς, το Ταμείο δεν είχε καμία νομική βάση σύμφωνα με τα συμβατικά κείμενα για να απαιτήσει την πληρωμή, ούτε άλλως ήταν σε θέση να επιβάλει ή να εξασφαλίσει την διενέργεια της σχετικής πληρωμής του τοκομεριδίου. Παραβίαση της ως άνω αρχής θα συνεπαγόταν τον αποχαρακτηρισμό του κεφαλαίου των CoCos ως εποπτικού κεφαλαίου, με αντίκτυπο στην κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας (τον Δεκέμβριο 2020 η Τράπεζα είχε EUR 5.938.000.000 σε CET 1). Αυτό θα ήταν μία ανεπιθύμητη εξέλιξη ενόψει της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας με την κατάσταση του Covid-19 και της επικείμενης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι το ίδιο χρηματοπιστωτικό μέσο δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως CET 1 με βάση το σημερινό, αυστηρότερο, κανονιστικό πλαίσιο.

Ωστόσο, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι κρατήσαμε πλήρως ενημερωμένους την Τράπεζα και τις σχετικές εποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας/του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ECB/SSM) και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) για τη θέση μας σε αυτό το ζήτημα κατά τη σχετική χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος που θέτετε στην επιστολή σας.

Η απόφαση για την πληρωμή ή μη του τοκομεριδίου, καθώς και οι πιθανοί τρόποι πληρωμής (δηλαδή σε μετρητά ή μετοχές) εναπόκειντο στην πλήρη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας, η οποία αφού έλαβε υπόψη τις ισχυρές συστάσεις του Επόπτη αποφάσισε να μην πληρώσει το τοκομερίδιο τον Δεκέμβριο 2020, όπως είχε πράξει και τον Δεκέμβριο 2018.

Όσον αφορά το θέμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και σεβόμενοι τους κανονισμούς κατάχρησης της αγοράς, θα θέλαμε να εστιάσουμε σε ορισμένα σημεία.

Η κρισιμότητα της ταχείας και αποφασιστικής μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αναγνωρίζεται ευρέως από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναλυτές του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να λειτουργήσουν ως μοχλός της οικονομικής ανάκαμψης στο άμεσο μέλλον είναι να μειώσουν δραστικά και το συντομότερο δυνατόν το βάρος των ΜΕΑ και να ξεπεράσουν την εσωστρέφεια που επιφέρει αυτή η παρακαταθήκη της κρίσης. Από αυτήν την άποψη, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ΤΧΣ ήδη από το 2018.

Το άλλο στοιχείο που θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες σε αυτήν την προσπάθεια είναι μια στιβαρή κεφαλαιακή βάση. Θα θέλαμε να αναφέρουμε, εν προκειμένω, ότι το ΤΧΣ έχει επιμείνει στο να παρουσιάσει η Τράπεζα ένα καλά σχεδιασμένο και αξιόπιστο σχέδιο για τον ευρύ μετασχηματισμό και ενίσχυση του επιχειρηματικού της μοντέλου. Αυτός είναι και ο θεμέλιος λίθος της πρότασής της στους επενδυτές. Η επιτυχία των συστημικών τραπεζών στα σχέδια μετασχηματισμού των αποτελεί το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την αξία για τους μετόχους και την ελληνική οικονομία.

Το ΤΧΣ, σε εναρμόνιση με τον θεσμικό του στόχο να επιστρέψουν οι τράπεζες στον ιδιωτικό τομέα, θεωρεί ότι οι επενδυτές πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο να βοηθήσουν, να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν την Τράπεζα στον κατάλληλο δρόμο για την επιτυχία αυτού του φιλόδοξου προγράμματος. Πιστεύουμε ότι η τελική δομή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα προσελκύσει τόσο το ενδιαφέρον επενδυτών με μακροπρόθεσμη προοπτική αλλά θα επιτρέψει και στους υπάρχοντες μετόχους να συμμετάσχουν στα δυνητικά οφέλη που αναμένονται από αυτή η συναλλαγή.

Κλείνοντας θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε για τη συνεχή προσήλωση του Ταμείου στην αποστολή του να διασφαλίσει την χρηματοοικονομική σταθερότητα χάριν του δημοσίου συμφέροντος».