Τα πρώτα εμβόλια δεν θα είναι 100% αποτελεσματικά λέει ο Ηλ. Μόσιαλος

Äçëþóåéò ôïõ õðïõñãïý ÄéïéêçôéêÞò Ìåôáññýèìéóçò êáé ÇëåêôñïíéêÞò ÄéáêõâÝñíçóçò ÄçìÞôñç ÑÝððá êáé ôïõ õðïõñãïý Åðéêñáôåßáò êáé Êõâåñíçôéêïý Åêðñïóþðïõ, Çëßá Ìüóéáëïõ, óôç ÂïõëÞ, ìå èÝìá «Ç áëÞèåéá ãéá ôéò ðñïóëÞøåéò êáé ôïõò Ïñãáíéóìïýò óôï Äçìüóéï»,ÐáñáóêåõÞ 14 Ïêôùâñßïõ 2011 (EUROKINISSI/ ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Στο συνέδριο του Economist μίλησε o καθηγητής του LSE Health και εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν τον κορωνοϊό Ηλίας Μόσιαλος, επισημαίνοντας ότι τα πρώτα εμβόλια δεν θα είναι 100% αποτελεσματικά.

Ο κ. Μόσιαλος εξέφρασε την άποψη ότι η φάση μετά την υποχώρηση της πανδημίας θα ευνοήσει τον ανασχεδιασμό του ΕΣΥ και πρόσθεσε ότι σε βάθος πενταετίας ή δεκαετίας η κυβέρνηση αναμένεται να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες υγείας και να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση του χώρου των ιδιωτικών δαπανών.

Επεσήμανε ακόμη ότι ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να γίνει ένας σοβαρός αγοραστής υπηρεσιών δημόσιας υγείας, οι οποίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες. Ειδική αναφορά έκανε στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην ανάγκη ανάπτυξης κοινοπραξιών οικογενειακών γιατρών και ειδικών γιατρών, και στη διασύνδεση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου με τις φαρμακευτικές και τις ιατρικές σχολές, καθώς και το επιστημονικό δυναμικό της χώρας.