Συστήματα Sunlight: Πέμπτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Σύμφωνα με τους όρους του από 20.6.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης (εφεξής το «ΚΟΔ») όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 5η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 20.6.2019 έως 20.12.2019, είναι η Πέμπτη,19 Δεκεμβρίου 2019.
Η ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίεςθα διαπραγματεύονται χωρίς το 5οτοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Τετάρτη,18 Δεκεμβρίου 2019.
Το μικτό ποσότων οφειλόμενων τόκων για την 5η Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 50.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στο ποσό των 1.105.625,00 ευρώ, ήτοι ποσό 22,1125ευρώ ανά ομολογία.
Ο υπολογισμός έχει γίνει με επιτόκιο 4,35% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι»)  θα  πραγματοποιηθεί  μέσω  της  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019, ως ακολούθως:
1.  Μέσω  των  Χειριστών  των  δικαιούχων  στο  Σ.Α.Τ.  (Τράπεζες  και  Χρηματιστηριακές Εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  στον  Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.
2. Με πίστωση του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), που έχει δηλώσει έκαστος Ομολογιούχος, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ’ αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. του Διαχειριστή Σ.Α.Τ, σε περίπτωση που οι Ομολογιούχοι δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστώντους.
3. Η καταβολή σε Ομολογιούχους που για οποιονδήποτε λόγοαυτήδεν κατέστη αρχικώς δυνατή, ως περιπτώσεις 1 και 2 ανωτέρω, καθώς και σε Ομολογιούχους που τηρούν τις Ομολογίες σε Ειδικό Λογαριασμό, θα γίνεται στα γραφεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. (Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα), ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι Ομολογιούχοι στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με έγγραφο αίτημά τους.