Συστήματα Sunlight: 4η περίοδος εκτοκισμού κοινού ομολογιακού δανείου