Συναλλαγές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε.

  • Αγορά 55 ομολογιών εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 55.852,50
  • Πώληση 30 ομολογιών εκδόσεως CORAL ΑΕ συνολικής αξίας ΕΥΡΩ 30.660,00.

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε. προς την Εταιρία και ακολούθως η ανακοίνωση της Εταιρίας προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς, γίνεται επειδή ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης  είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΤΡΑΠΕΖΑΣ OPTIMA BANK Α.Ε., ενώ κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της CORAL AE.

Ο κ. Πέτρος Τζαννετάκης είναι πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις χρηματιστηριακές συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως CORAL AE (άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014).

Μαρούσι, 04 Σεπτεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο