Συναγερμός στη Χίο: Βυθίστηκε λέμβος με πρόσφυγες – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ÓêÜöïò ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò óôï ëéìÜíé óôï Ðõèáãüñåéï ôçò ÓÜìïõ ôï ÓÜââáôï 17 Ìáñôßïõ 2018. ÌåãÜëç åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò áðü ðëùôÜ ðåñéðïëéêÜ ôïõ Ëéìåíéêïý Óþìáôïò, ôñßá áëéåõôéêÜ, êáíïíéïöüñï ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý, óêÜöïò ôçò frontex êáé ðáñáðëÝïíôá ðëïßá. Ýðåéôá óðü íáõÜãéï ðïõ óõíÝâç óôç èáëÜóóéá ðåñéï÷Þ íïôéïáíáôïëéêÜ ôïõ Áãáèïíçóßïõ. Áðü ôç âýèéóç îýëéíïõ óêÜöïõò ìå ìåôáíÜóôåò êáé ðñüóöõãåò, Ý÷áóáí ôç æùÞ ôïõò 16 Üôïìá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ôÝóóåñá ðáéäéÜ. (EUROKINISSI/D.S.T. MEDIA)

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση διάσωσης μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-νοτιοανατολικά της Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, κατά δήλωση των επιβαινόντων στη λέμβο επέβαιναν 27 άτομα, ενώ έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής οι 20.

Οι ίδιοι εξέπεμψαν σήμα κινδύνου μέσω του κλήσης στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, δυσκολεύοντας την επιχείρηση των αρχών που είναι μεγάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλοία του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο Super Puma, ένα ελικόπτερο του Στρατού, ένα πλοίο της αποστολής του NATO, καθώς και παραπλέοντα σκάφη.