Συμφωνία της Pasal Development με την Sterner Stenhus Greece για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Pasal

Τον επόμενο μήνα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Pasal Development AE την οποία προβλέπει η συμφωνία με την Sterner Stenhus Greece AB.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υλοποίησης της συμφωνίας για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Pasal Development από την Sterner Stenhus Greece AB έχει παραταθεί μέχρι την 31.05.2020, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης για 30 ημέρες.

Η Sterner Stenhus Greece ολοκλήρωσε το νομικό, οικονομικό και τεχνικό έλεγχο στην Pasal Development με ευρήματα που κρίνονται αποδεκτά από αυτήν.

Κατόπιν νεότερης συμφωνίας, η Sterner Stenhus Greece έχει δεσμευθεί να καλύψει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Pasal Development που αποφασίστηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 02.12.2019, καταβάλλοντας οποιοδήποτε ποσό δεν καλυφθεί από τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Pasal, ακόμα και κατά ποσό μικρότερο των 10.000.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει μέσω της αύξησης μετοχές της Pasal που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 55,86% του μετοχικού κεφαλαίου της Pasal (όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατόπιν της αύξησης).

Η Pasal Development έχει υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο ενημερωτικού δελτίου για την δημόσια προσφορά των νέων μετοχών από την αύξηση.