Στο Πι και ΦΙ από τον χώρο του ελληνικού χρηματιστηρίου (19/9) Β’

ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Πως διαμορφώθηκε στις 30.6.2019 το ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και το ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 • ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ σε 000’ς

Οικονομική Έκθεση ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2019,Εξαμηνιαία,Ενοποιημένη).pdf

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: 600.517 από 526.293
Επενδύσεις σε ακίνητα: 140.800 από 137.593
Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 84.673 από 68.082
Δικαίωμα Παραχώρησης:  473.532 από 504.872
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 584.408 από 597.301
Αποθέματα: 30.831 από 28.028
Απαιτήσεις από πελάτες: 572.328 από 514.300
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: 767.649 από 823.396
…..
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 3.268.857 από 3.225.204
 • ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ σε 000’ς
Μετοχικό κεφάλαιο: 182.311 από 182.311
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων: 281.815 από 280.827

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α): 464.126 από 463.138
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β): 176.213 από 188.876
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β): 640.339 από 652.014

 • Μακροπρόθεσμα (συμπεριλαμβ/νων δανείων χωρίς αναγωγή): 1.233.528 από 1.254.655
 • Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 403.269 από 387.078
 • Βραχυπρόθεσμα (συμπεριλαμβ/νων δανείων χωρίς αναγωγή): 230.785 από 161.611
 • Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 760.935 από 769.846

ΣΥΝΟΛΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ): 2.628.517 από 2.573.190

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ): 3.268.857 από 3.225.204

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:

 • Στα ΔΑΝΕΙΑ και τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ δεν χωρούν αμφισβητήσεις.
 • Οι σκιές και τα γκρίζα εμφανίζονται στο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.
 • Στη περίπτωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ο καθείς μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του…

 • ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 

Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις

Α.Ισολογισμός

Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, σε μια δεδομένη στιγμή (συνήθως 31/12 ή 30/6 κάθε έτους), σαν φωτογραφία, την οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης.

 • Αποτελείται από δύο στήλες, που η μέν πρώτη ονομάζεται Ενεργητικό και η δεύτερη ονομάζεται Παθητικό.

Το Παθητικό απεικονίζει τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Επιχείρηση, και το Ενεργητικό το που είναι επενδεδυμένα.

 • Υπό άλλη έννοια, παθητικό είναι το που χρωστάει η Επιχείρηση και Ενεργητικό το που έχει τοποθετήσει αυτά τα χρήματα.

Με αυτήν την λογική, η Επιχείρηση χρωστάει:

• Στους μετόχους, το κεφάλαιο που κατέβαλλαν • Επίσης στους μετόχους, τα κέρδη που δεν διένειμε (αποθεματικά) • Στις Τράπεζες, τα μακροπρόθεσμα Δάνεια που της χορήγησαν • Επίσης στις Τράπεζες, τα βραχυπρόθεσμα Δάνεια (κεφαλαίου κίνησης) • Στους Προμηθευτές, τα Προιόντα και Υπηρεσίες που αγόρασε • Στο Δημόσιο τους φόρους που έχει υποχρέωση να καταβάλλει κ.α.

Στην Ιδια λογική, η Επιχείρηση έχει τοποθετήσει τα παραπάνω χρήματα σε:

• Σε Πάγια Στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, λογισμικά κα) • Σε Συμμετοχές σε άλλες Επιχειρήσεις • Σε Αποθέματα (εμπορεύματα, ύλες, προιόντα) • Σε Απαιτήσεις (π.χ. από πελάτες στους οποίους πώλησε προιόντα επί πιστώσει και απαιτεί το ποσό της πώλησης) • Σε Χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα κα) • Στο Ταμείο

Από τα ανωτέρω συνάγεται οτι το Ενεργητικό και το Παθητικό είναι ισα.

Print Friendly, PDF & Email