Στο ενιαίο επικουρικό ταμείο (ΕΤΕΑΕΠ) οι συνταξιούχοι της Εθνικής

Σύνταξη από το ενιαίο επικουρικό ταμείο (ΕΤΕΑΕΠ) θα λάβουν οι δικαιούχοι του Λογαριασμού Επικούρησης της Εθνικής Τράπεζας (ΛΕΠΕΤΕ), η οποία θα καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ το ποσό των 40 εκατ. ευρώ ετησίως για πέντε χρόνια, όπως προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως διευκρινίζεται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, πρόκειται για μια ρύθμιση που έχει στόχο να καλυφθεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση του Δημοσίου να παρέχει σε όλους επικουρικές συντάξεις, ενώ οριστική διευθέτηση του θέματος θα υπάρξει όταν εκδοθούν αμετάκλητες αποφάσεις της Δικαιοσύνης επί των αγωγών που έχουν ασκήσει περίπου 11.000 συνταξιούχοι, διεκδικώντας από την τράπεζα την πλήρη καταβολή των παροχών που προβλέπονταν από τον ΛΕΠΕΤΕ.

Η ρύθμιση ευνοεί την Εθνική Τράπεζα, καθώς σταθεροποιεί στα 40 εκατ. ευρώ την επιβάρυνσή της, η οποία ξεπερνούσε τα 100 εκατ. ευρώ, όσο χρηματοδοτούσε τον ΛΕΠΕΤΕ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάσθηκε πρόσφατα, η τράπεζα εκτιμούσε ότι θα επιβαρυνόταν με ελαφρώς χαμηλότερο ποσό, ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Με τη ρύθμιση αυτή, αναλαμβάνεται, από την 1η Ιανουαρίου του 2019, η καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) στους οριζόμενους δικαιούχους σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος-Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται ότι:

  • Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υποχρεούται, από τον Ιανουάριο του 2019 και εντεύθεν, να καταβάλει στο ΕΤΕΑΕΠ τις αναλογούσες εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων των Λογαριασμών, πλέον συμπληρωματικού ασφαλιστικού πόρου, ο οποίος για τα πρώτα πέντε χρόνια ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατ. ευρώ, ετησίως. Ειδικά, για τους πρώτους πέντε μήνες του 2019, η ΕΤΕ καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΕΠ και το ισόποσο των εισφορών που βαρύνει τους ασφαλισμένους των Λογαριασμών για επικουρική ασφάλιση για το διάστημα αυτό. Το κόστος για τα επόμενα έτη καθορίζεται με μελέτη από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
  • Η ΕΤΕ υποχρεούται να καταβάλει στους συνταξιούχους τις συνταξιοδοτικές παροχές του έτους 2018 στο ύψος που διαμορφώνονται από την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης τμηματικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Η προαναφερόμενη παροχή διενεργείται, αφού συμψηφιστούν τυχόν καταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ και τον ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ για το έτος αυτό.

Παράλληλα, στην τροπολογία προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της παροχής των προσώπων που θα δικαιωθούν σύνταξης, μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω ρύθμισης.

Στην αιτιολογική έκθεση υπενθυμίζεται ότι, από τον Δεκέμβριο του 2017 και εντεύθεν, ήτοι για 18 και πλέον μήνες, οι προαναφερόμενοι Λογαριασμοί έπαψαν να καταβάλουν στους συνταξιούχους την παροχή που είχαν δικαιώθεί, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις τους, κατ’ επίκληση οικονομικών δυσχερειών. Κατά της εξέλιξης αυτής, οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι των ως άνω Λογαριασμών έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αιτούμενοι να υποχρεωθεί η ΕΤΕ να καλύψει τη δαπάνη που προκαλείται από τη σύμφωνη με το καταστατικό τους λειτουργία των Λογαριασμών, ώστε να εξακολουθεί να τους καταβάλλεται η παροχή στο ύψος που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις καταστατικές προβλέψεις.

«Δεδομένου ότι ενόσω εκκρεμεί η δικαστική διαμάχη, οι συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν επικουρική σύνταξη, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι, υπό το φως του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, από τον Ιανουάριο του 2019 και εντεύθεν και πάντως έως την αμετάκλητη κρίση των αρμόδιων δικαστηρίων επί του ζητήματος, το ΕΤΕΑΕΠ αναλαμβάνει τη διαχειρίση και την καταβολή των συντάξεων αυτών στους δικαιούχους στο ύψος που θα διαμορφωνόταν η παροχή, εάν ίσχυαν οι κανόνες του ενιαίου φορέα» διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση.

Print Friendly, PDF & Email