Στο 73,2186% το ποσοστό της Τρ. Πειραιώς στη MIG

Στο 73,2186% ανέρχεται πλέον το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς επί των δικαιωμάτων ψήφου της MIG όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της MIG αναφέρεται ότι:

Η «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «η Εκδότρια») ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι σήμερα η εταιρία «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 20.4.2023 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου
  • Στοιχεία υπόχρεου: «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» (δ.τ.: «Πειραιώς Financial Holdings», εδρεύουσα στην Αθήνα)
  • Επωνυμία μετόχου: «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (δ.τ. «Τράπεζα Πειραιώς») Ημερομηνία δημιουργίας της υποχρέωσης γνωστοποίησης: 19.4.2023

Συνολικές θέσεις:

  • Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές πριν από την κρίσιμη μεταβολή: 63,4495%
  • Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 73,2186% έμμεσης κατοχής.
  • Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου μετά από την κρίσιμη μεταβολή: 687.896.747 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές αποκλειστικά έμμεσης κατοχής (επί συνόλου 939.510.748 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας).

Αλυσίδα ελεγχομένων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου:

  • Η «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» κατέχει ποσοστό 73,2186% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας αποκλειστικά εμμέσως, μέσω της ελεγχόμενης από αυτήν «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Πρόσθετες Πληροφορίες:

Την 19.4.2023 η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» απέκτησε μέσω χρηματιστηρίου 91.782.112 μετοχές εκδόσεως της Εκδότριας. Κατόπιν της συναλλαγής αυτής, αθροιζόμενης με διαδοχικές προηγούμενες αποκτήσεις μετοχών από 12.4.2023 έως 18.4.2023, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) του Ν. 3461/2006, η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία ελέγχεται από την εισηγμένη στο Χ.Α. «Πειραιώς Financial Holdings A.E.», υπερέβη το όριο των 2/3, σημείωσε δε ταυτόχρονα μεταβολή μεγαλύτερη του 3%, του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια και πλέον κατέχει 687.896.747 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 73,2186% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.