Στην PRODEA Investments το κτήριο γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER» στο Μαρούσι

Η PRODEA Investments ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στην υπογραφή Σύμβασης Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών με την εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT S.A.για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της LAMDA ILIDA OFFICE S.M.S.Α., 100% θυγατρικής της LAMDA DEVELOPMENT και ιδιοκτήτριας του κτηρίου γραφείων «ILIDA BUSINESS CENTER» στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, η εν λόγω πώληση/μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρωση συγκεκριμένων αναβλητικών αιρέσεων που προβλέπονται στην προαναφερθείσα Σύμβαση Πώλησης Ονομαστικών Μετοχών.

Ως απώτατη ημερομηνία πλήρωσης των αναβλητικών αιρέσεων έχει τεθεί η 30.09.2021.To τίμημα για την αγορά των μετοχών θα ισούται με την αξία της καθαρής θέσης (NAV) της προς απόκτηση εταιρείας, όπως αυτή θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της ως άνω σύμβασης κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το «ΗΛΙΔΑ BUSINESS CENTRER» είναι ένα εμβληματικό και διαχρονικό κτήριο γραφείων υψηλής ποιότητας κατασκευής, έχει συνολική επιφάνεια ανωδομής 11.750τ.μ. και διαθέτει συνολικά 277 θέσεις στάθμευσης.

Βρίσκεται σε προνομιακή θέση, δίπλα στο Golden Hall και το Ο.Α.Κ.Α, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση τόσο μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας όσο και μέσω της Αττικής Οδού (Κόμβος Λ. Κηφισίας ή «Δακτυλίδι»)και προστίθεται στις υφιστάμενες επενδύσεις της PRODEA στον βόρειο άξονα και το business district του Αμαρουσίου.