Στην Andromeda ο έλεγχος της Περσεύς – Ανοίγει ο δρόμος για Δημόσια Πρόταση

Ανακοινώθηκε η απόκτηση επιπλέον 47,6555 της Περσεύς από την Andromeda Seafood που ήδη κατείχε το 41,5% της εισηγμένης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την Δημόσια Πρόταση.

Συγκεκριμένα, η Περσεύς ανακοίνωσε, ύστερα από τρεις ταυτόσημου περιεχομένου επιστολές που παρέλαβε σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2019 από τις Εταιρίες ANDROMEDA SEAFOOD S.L., WISE MANAGEMENT S.A. και τον κ. Γεώργιο Αντύπα, ότι στις 17 Δεκεμβρίου 2019 μεταξύ των ανωτέρω Προσώπων καταρτίστηκε σύμβαση για την πώληση από την Εταιρεία WISE MANAGEMENT S.A. και τον κ. Γεώργιο Αντύπα του συνόλου των μετοχών τους της Εταιρείας στην Εταιρεία Andromeda Seafood S.L., ήτοι για την πώληση 8.185.109 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,655% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η μεταβίβαση των μετοχών τελούν υπό συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σημειώνεται.