Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση ενίσχυσε και αναμόρφωσε την εταιρική διακυβέρνηση

«Η προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η ενδυνάμωση της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα αποτέλεσαν διαρκή και κεντρικό στόχο της παρούσας κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας από το βήμα του 8ου Συνεδρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης πρς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε συγκεκριμένα ότι προς αυτή την κατεύθυνση μερίμνησε με τον ν. 4706/2020 για την αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου.

Όπως είπε συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σύγχρονο νόμο-πλαίσιο με τον οποίο:

 • Εισήχθη αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών.
 • Προβλέφθηκε η υποχρέωση κατάρτισης και εφαρμογής πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: τις αρχές που διέπουν την επιλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα κριτήρια κατ’ εφαρμογή των οποίων αξιολογείται η καταλληλότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. εχέγγυα ήθους, φήμη, γνώσεις και δεξιότητες και εμπειρία), τα κριτήρια πολυμορφίας που συντρέχουν για την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Εισήχθησαν δύο νέες, πέραν της επιτροπής ελέγχου, επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο.
 • Ορίστηκε, ως κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης, η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον, συμπλήρωσε, με τον ίδιο νόμο αναβαθμίστηκαν οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας, καθότι προβλέφθηκε:

 • Η απαίτηση η εταιρεία να υιοθετεί και να εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
 • Η υποχρέωση  θέσπισης  Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  της.
 • Κανονισμός λειτουργίας που πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική διάρθρωση, τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού και την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.
 • Τέλος, η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φορέα εγνωσμένου κύρους.

Ο ν. 4706/2020 εισήγαγε συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό, συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών. Συγκεκριμένα, όπως είπε:

 • Προβλέφθηκε η υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά στην ιστοσελίδα της αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα προτείνει.
 • Αποτυπώθηκαν οι αρμοδιότητες της μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων, η οποία θα μεριμνά για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την υποστήριξή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 • Δημιουργήθηκε μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Καθορίστηκε η εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συνολικά, με τον νόμο αυτό, σημείωσε, η κυβέρνηση στόχευσε σε μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την εμπιστοσύνη των μετόχων και των ενδιαφερομένων μερών στην επιχείρηση, που εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και που συνδράμουν στην πορεία των εταιρειών προς τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η δημοσιοποίηση  εταιρικών πληροφοριών ESG αποτελεί πλέον ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο, καθότι στην αναζήτησή τους για αποδοτικότερες και ασφαλέστερες επενδύσεις, οι επενδυτές στρέφονται στην αξιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών για τη λήψη των αποφάσεων τους. Συνεπώς, επιχειρήσεις που λειτουργούν προς αυτή τη κατεύθυνση αποκτούν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Κλιματική αλλαγή – Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας και η εμπέδωση αποτελεσματικών πρακτικών διοίκησης με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την κοινωνία και την ποιότητα διακυβέρνησης συνιστούν παράγοντες ενίσχυσης του επενδυτικού κλίματος, με απώτερο όφελος την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας, συμπληρώνοντας ότι το αυξημένο ενδιαφέρον που περιβάλλει τις αρχές ESG συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη παγκόσμια προσπάθεια των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα για αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκκίνησε το Σχέδιο Δράσης της για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση το 2018, και ανακοίνωσε τη δέσμευσή της για την Πράσινη Συμφωνία τον Δεκέμβριο του 2019, λίγο πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας πανδημίας.
Έκτοτε, μέσα σε ένα κλίμα ιδιαίτερων προκλήσεων, η Ευρώπη προωθεί, ραγδαία,  τη μετάβαση προς ένα νέο οικονομικό μοντέλο, όπου η ενσωμάτωση αρχών ESG και η δημοσιοποίηση σχετικών πληροφοριών θα αποτελεί υποχρέωση για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.

Ακόμη, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «η διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με βάση τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελεί μοναδική ευκαιρία, την οποία η Ελλάδα στοχεύει να αξιοποιήσει με τρόπο φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό, συνεκτικό και διορατικό». Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποτελεί  «κλειδί» για την ανάκαμψη και την είσοδο της χώρας σε τροχιά δυναμικής οικονομικής μεγέθυνσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση αειφόρων δράσεων. Ειδικότερα ανέφερε ότι το 38,3% και 25,1% των κονδυλίων έχουν, αντίστοιχα, αφιερωθεί στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, ξεπερνώντας το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσοστό που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Οι δε βασικοί άξονες αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων εστιάζουν στη στήριξη της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, στη δίκαιη μετάβαση προς την απολιγνιτοποίηση, στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, στην υλοποίηση πολυ-τροπικών υποδομών μεταφορών, στην τεχνολογική αναβάθμιση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην άμβλυνση των κοινωνικών αποκλεισμών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το Σχέδιο “Ελλάδα 2.0” προβλέπεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, να οδηγήσει σε δημιουργία περίπου 200.000 νέων θέσεων εργασίας και αύξηση του ύψους του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2026, αποδεικνύοντας ότι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων αποτελεί κινητήρια δύναμη για εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα», τόνισε.