Στα 276,2 εκατ. ευρώ τα έσοδα της βιομηχανίας Σόγια Ελλάς την χρήση 2017-2018

Στα 276,2 εκατ. ευρώ τα έσοδα της βιομηχανίας Σόγια Ελλάς τη χρήση 2017-2018

Κάμψη των πωλήσεων, κυρίως λόγω ασθενέστερων εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς και χαμηλότερη αλλά και πάλι σημαντική κερδοφορία, κατέγραψε κατά την οικονομική χρήση 1.7.2017-30.6.2018 η εταιρεία βιομηχανοποίησης ελαιούχων σπόρων και εμπορίας αγροτικών προϊόντων Σόγια Ελλάς.Η επιχείρηση συστάθηκε τον Μάιο 1976. Εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Βουκουρεστίου και διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα με λιμενικές εγκαταστάσεις στα Ψαχνά Εύβοιας, όπου βρίσκονται και οι κεντρικές αποθήκες της. Επίσης, διαθέτει υποκαταστήματα με ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στη Χάλκη Λάρισας, το Ηράκλειο Κρήτης, το Θεσπρωτικό Πρέβεζας, τη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης και μισθωμένους στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης και τη Γενισέα Ξάνθης.

……

Παράγει σογιέλαιο, σογιάλευρο, λεκιθίνη, ηλιέλαιο, άλλα σπορέλαια, τροπικά έλαια, φυτικά λίπη και μαργαρίνη. Παράλληλα, εμφιαλώνει σπορέλαια και ελαιόλαδο. Επίσης, εμπορεύεται δημητριακά, βαμβάκι και ελαιόλαδο, οφείλοντας σημαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών στις εμπορικές δραστηριότητές της. Ελέγχεται κατά 50% από πολυεθνικό οίκο του εξωτερικού και κατά το υπόλοιπο 50% από ελληνικά κεφάλαια. Αποτελεί επιχείρηση εντάσεως πρώτων υλών και εμπορευμάτων με διεθνείς τιμές και διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό με συμβάσεις παραγώγων συμβολαίων μελλοντικής εκτέλεσης, που σχετίζονται με εμπορεύματα.

Είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και των Επιμελητηρίων Εύβοιας και Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τον 41ο ισολογισμό της, η εταιρεία την περίοδο Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2018 κατέγραψε έσοδα 276,20 εκατ. ευρώ, έναντι 293,42 εκατ. ευρώ το προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειωμένα κατά 5,9% (+17,22 εκατ. ευρώ). Το 44,1% των εσόδων της (121,80 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της, 55,2%% (152,35 εκατ. ευρώ) από εμπορικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 0,7% (2,05 εκατ. ευρώ) από παροχή υπηρεσιών. Ακόμη, το 12,7% των εσόδων της (35,17 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 87,3% (241,03 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων της στην ελληνική αγορά. Τα εξαγωγικά έσοδα μειώθηκαν κατά 44,9% (-28,63 εκατ. ευρώ), λόγω μειωμένων εξαγωγών σκληρού σίτου, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,95% (+11,61 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 4,6% (-5,82 εκατ. ευρώ).

Η εταιρεία αύξησε οριακά τον συντελεστή των μεικτών κερδών της κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες, γεγονός που τα οδήγησε στο επίπεδο των 18,92 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων μεικτών κερδών 19,42 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2,6% ή -0,50 εκατ. ευρώ). Ενίσχυσε το περιθώριο μεικτού κέρδους της σε 6,8%, από 6,6% τη χρήση 2016-2017.

Η ενίσχυσή του αποδίδεται στην απουσία υψηλών πωλήσεων εμπορευμάτων χαμηλού περιθωρίου κέρδους.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 2,4% (-0,32 εκατ. ευρώ), καθώς περιορίστηκαν σε 13,28 εκατ. ευρώ και ήταν ίσα προς το 4,8% των εσόδων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,6% (13,60 εκατ. ευρώ) έναν χρόνο πριν, καθώς περιορίστηκαν σημαντικά οι απομειώσεις στοιχείων του ενεργητικού.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2017-2018 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,20 εκατ. ευρώ (1,21 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 4,25 εκατ. ευρώ (3,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), συμπεριλαμβανομένων αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών.

Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην καταγραφή κερδών προ φόρων και μετά φόρων 7,90 εκατ. ευρώ και 5,40 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, έναντι ανάλογων κερδών 9,41 εκατ. ευρώ και 6,57 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, μειωμένων κατά 16,1% (-1,51 εκατ. ευρώ) και 17,7% (-1,16 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων και μετά φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 11,1% και 7,6%, αντιστοίχως, ενώ ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν το 2,9% και τα καθαρά κέρδη το 2%. Η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της στη διάρκεια της χρήσης 2017-2018 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 9,6%, έναντι 10,1% τη χρήση 2016-2017, ενώ το συνολικό ενεργητικό της στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 137,86 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,7% (+3,56 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη της προ αποσβέσεων και φόρων ήταν ύψους 9,10 εκατ. ευρώ (-14,3% ή -1,52 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων του ν. 2308/2014.

Στις 30.6.2018 εμφάνιζε σημαντικό κεφάλαιο κίνησης, δεδομένου ότι η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (117,54 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 67,48 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών της (50,06 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 15,79 εκατ. ευρώ (21,54 εκατ. ευρώ στις 30.6.2017), μειωμένα για τον λόγο, κυρίως, ότι η επιχείρηση διέθεσε 4,25 εκατ. ευρώ για την αγορά ομολόγων συγγενικής κυπριακής εταιρείας.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 30.6.2018 συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 13,21 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 71,88 εκατ. ευρώ (69,81 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 52,1% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων (52% έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 30.6.2018 ήταν ύψους 14,82 εκατ. ευρώ, έναντι 13,57 εκατ. ευρώ στις 30.6.2017. Οι επενδύσεις της χρήσης απορρόφησαν 2,50 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), καθώς ολοκληρώθηκε η κατασκευή – επέκταση αποθηκών. Το πάγιο ενεργητικό της συμπεριελάμβανε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις ποσού 0,89 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν συμμετοχή με μερίδια 28,69% στην εταιρεία Φούρνοι Αττικής, 50% στην κυπριακή ναυτιλιακή M. D. Soya Cyprus, 0,94% στην εμπορική και βιομηχανική εταιρεία ελαιουργικών προϊόντων Κορέ και 100% στη ναυτιλιακή Vergina Towing.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο τη Μαρία Σ. Δημητρίου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Σ. Βιττώρια. Τη χρήση 2017-2018 απασχόλησε κατά μέσον όρο 294 εργαζόμενους, έναντι επίσης 204 τη χρήση 2016-2017. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 9,52 εκατ. ευρώ, έναντι 9,50 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Για αμοιβές της διοίκησής της διέθεσε 0,98 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,98 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017-2018 αντιστοιχούσαν σε 45.170 ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ τα κέρδη της προ φόρων αντιστοιχούσαν σε 26.860 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δηλώνει ότι κατά τη χρήση 2017-2018, όπως και στην προηγούμενη, συνέχισε να επικεντρώνεται στη βελτίωση των ήδη παραγόμενων προϊόντων, επιδιώκοντας την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και της αποδοτικότητάς τους, επιφυλασσόμενη να διαθέσει σε επόμενη φάση πόρους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στη διάρκεια του τριμήνου Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2018 ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία της κυμάνθηκαν, όπως αναφέρει, σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, λόγω αβεβαιότητας για την εξέλιξη της ζήτησης και των τιμών, απέφευγε να διατυπώσει προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη ολόκληρης της τρέχουσας χρήσης.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ

www.inr.gr

Print Friendly, PDF & Email