Space Hellas: Αύξηση 37,86% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών το εννιάμηνο

162

Στα 86,05 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της SPACE HELLAS στο εννιάμηνο, έναντι 62,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 37,86%. Για το γ΄ τρίμηνο 2022 (01.07.2022-30.09.2022) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 33,08 εκ. ευρώ, έναντι 26,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο τους πρώτους εννιά μήνες του έτους ανήλθε σε 5,6 εκ. ευρώ έναντι 6,1 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021, ενώ για το γ’ τρίμηνο το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 1,5 εκ. ευρώ έναντι 2,8 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Αντίστοιχα τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων Χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) την περίοδο από 01.01.2022 έως 30.09.2022, ανήλθαν σε 3,3 εκ. ευρώ έναντι 3,9 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021. Για την περίοδο 01.07.2022-30.09.2022 το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε 1 εκ. ευρώ έναντι 1,8 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο συνολικός Μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά την 30.09.2022 ανέρχεται σε 35,8 εκ. ευρώ και ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 43 εκ. ευρώ χρηματοδοτώντας τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου οι οποίες έλαβαν χώρα το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2022.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το ισχυρό 4ο τρίμηνο που διανύει η εταιρεία, προστιθέμενο στο εννιάμηνο, θα οδηγήσει σε βελτίωση αθροιστικά όλων των μεγεθών του ομίλου σε σύγκριση με τα μεγέθη του 2021.

Επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης

Η ανάκαμψη που παρουσίασε η ελληνική οικονομία, αν και υπερέβη σημαντικά τις προσδοκίες, επιβραδύνθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το προηγούμενο, σημειώνει η SPACE HELLAS στην σχετική ανακοίνωση. Η αναπτυξιακή αυτή δυναμική, στηρίχθηκε τόσο στην άνοδο της  τουριστικής κίνησης και τη μεγέθυνση του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών, όσο και στον υψηλό ρυθμό κατανάλωσης των νοικοκυριών, καθώς παρά τη νέα έξαρση της πανδημίας, δεν εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα στον τομέα του τουρισμού και στο σύνολο της οικονομίας.

Όμως καθώς ο πόλεμος κλιμακώνεται ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, εντείνονται οι αρρυθμίες στην τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας σε ενεργειακά προϊόντα και είδη διατροφής, ενώ η επίτευξη ενεργειακής επάρκειας και η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας απαιτεί χρόνο, η αβεβαιότητα ενισχύεται διεθνώς και αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα των οικονομικών και γεωπολιτικών εξελίξεων τα προσεχή έτη.

Η εκτίναξη των ενεργειακών τιμών και ευρύτερα του πληθωρισμού, ο οποίος συρρικνώνει τη ζήτηση, διαβρώνοντας τα πραγματικά εισοδήματα όλων των οικονομικών παραγόντων, είναι μια ακόμα σημαντική οικονομική συνέπεια του πολέμου σε παγκόσμια κλίμακα.

Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αύξηση του κόστους δανεισμού, λόγω της συνεχούς ανόδου των επιτοκίων.

Στον αντίποδα, η δημοσιονομική πολιτική στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και της Ευρωζώνης, συνεχίζει να έχει στόχο την μετρίαση των επιπτώσεων του υψηλού πληθωρισμού και την εξομάλυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε στη ΔΕΘ μία νέα δέσμη τόσο μόνιμων όσο και παροδικών μέτρων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, σε μία περίοδο που τα αντίστοιχα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν υποχωρήσει αρκετά.

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις σχετικά με την εκκίνηση και υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές μεταρρυθμίσεις όπου αναμένεται να τονώσουν την οικονομία και να βοηθήσουν περαιτέρω στην ανάκαμψή της.

Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες ο όμιλος αντιμετωπίζει τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες λαμβάνοντας κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα. Αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και την ασφάλεια εφοδιασμού, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικά την επίπτωσή τους στην
καθημερινότητα του ομίλου. Την ίδια στιγμή ο όμιλος, χρησιμοποιώντας εργαλεία διαχείρισης επιτοκιακού κίνδυνου (interest rate swaps), επιδιώκει την εξομάλυνση των προβλημάτων που η επιτοκιακή αύξηση δημιουργεί.

Την ίδια στιγμή, η συνεχής εμπλοκή του Ομίλου στα σημαντικά έργα ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισμού υποδομών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, του διασφαλίζει τη διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης.

Μέχρι σήμερα ο Όμιλος παραμένει πλήρως λειτουργικός σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και κερδοφορίας παραμένοντας προσηλωμένος στη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων που διαθέτει, με στόχο την περαιτέρω οργανική του ανάπτυξη και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής του συνέχειας.