Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Πώληση 1.496 μετοχών από κ. Κρικόρ Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής “η Εταιρεία”) γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν της από 30/04/2020 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, ο κος Κρικόρ Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέτοχος μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου με ποσοστό άνω του 15%), προέβη στις 30/04/2020 σε πώληση 1.496 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο την κα Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, στην αγορά του Χρηματιστηρίου  Αθηνών, έναντι συνολικού ποσού 3.587,94 ευρώ και το ποσοστό, το οποίο κατέχει από τις 30/04/2020 ανέρχεται στο 18,41% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΩΛΗΣΗ 1.496 ΜΤΧ