Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Κέρδη έναντι ζημιών στο 9μηνο- Στα 12,62 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει προκαλέσει η πανδημία, η Σωληνουργεία Τζιρακιάν συνέχισε τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της και στο γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πετυχαίνοντας σωρευτική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 10,33% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καθώς επίσης και διεύρυνση του μικτού αποτελέσματος. Συνέπεια αυτών ήταν και η σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών σε σχέση με τα ζημιογόνα αποτελέσματα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Ειδικότερα, στο γ’  τρίμηνο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 4,37 εκατ. ευρώ έναντι 3,25 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τα EBITDA να ανέρχονται σε κέρδη 110 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 175 χιλ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019 και τα κέρδη προς φόρων να διαμορφώνονται σε ζημίες 34 χιλ. ευρώ από ζημίες 435 χιλ. ευρώ το γ’  τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Στο εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 12,26 εκατ. ευρώ έναντι 11,11 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2019. Τα EBITDA στο εννεάμηνο ανήλθαν σε κέρδη 226 χιλ. ευρώ από ζημιές 177 χιλ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 192 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,03 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019.

Περαιτέρω η εταιρεία αναφέρει ότι στο γ’ τρίμηνο του έτους ολοκληρώθηκε η συμφωνία αναχρηματοδότησης  υφιστάμενων τραπεζικών δανείων 6 εκατ. ευρώ καθιστώντας τα μακροπρόθεσμα, ενώ στα πλαίσια της εν λόγω συμφωνίας προηγήθηκε η εξόφληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 1,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου 2 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, με προνομιακούς όρους προκειμένου να ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης. Αναλυτικά, τα ως άνω γεγονότα,  οι επιχειρηματικές εξελίξεις που συντελέστηκαν, αλλά και τα μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση της πανδημίας έως την 30/09/2020, περιγράφονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του τρέχοντος έτους 2020.

Η εταιρεία επίσης αναφέρει ότι η επιτάχυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και εν γένει του συνόλου της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας από τα τέλη του δευτέρου τριμήνου, συνεχίζεται αδιαλείπτως, ενισχύοντας τη ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα.

Η παραπάνω εξέλιξη σε συνδυασμό με τη σημαντική χρηματοδότηση που έχει επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση μιας νέας σειράς επενδύσεων αλλά και η αναμενόμενη έναρξη  κατασκευής εμβληματικών έργων, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης του κλάδου για το 2021.

Καθώς το τρέχον οικονομικό έτος οδεύει προς την ολοκλήρωση του, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών θα επιβεβαιωθεί, ενώ οι συνθήκες που διαμορφώνονται, θα επαυξήσουν τη ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα και στο νέο έτος ενισχύοντας περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη.