Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Γονική παροχή 160.000 μετοχών από Άρι Τζιρακιάν σε Λυμπαρέτ Τζιρακιάν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής “η Εταιρεία”) γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014,   των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας  σε συνδυασμό με   την  από 26.03.2020 γνωστοποίηση συναλλαγών που έλαβε χώρα μεταξύ των κάτωθι μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , ο κος Άρις Λ. Τζιρακιάν μεταβίβασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δια της γονικής παροχής 160.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων αντιστοίχως δικαιωμάτων ψήφου συνολικής αξίας 345.600 ευρώ από την ατομική του μερίδα,  οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,50 % του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επί συνόλου 1.524.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στον υιό του κ. Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν.

Πριν την ανωτέρω δικαιοπραξία, ο κος Άρις Λ. Τζιρακιάν κατείχε 320.814 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 21,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας, καθώς και 30.724 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο την κα Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές, ήτοι ποσοστό 2,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επομένως, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει από 26.03.2020 ο κος Άρις Λ. Τζιρακιάν στην Εταιρεία, ανέρχεται σε 10,55 %, ήτοι κατήλθε του ορίου του 20% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει καθώς αυτό μειώθηκε από 21,05% σε 10,55%.

Περαιτέρω δια της ανωτέρω γονικής παροχής ο κος Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν συγκέντρωσε δικαιώματα ψήφου άνω του ορίου του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Πριν την ανωτέρω πράξη, ο κος Λυμπαρέτ Λ. Τζιρακιάν κατείχε 5.900 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,39% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Επομένως, σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μετά των αναλογούντων δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, καθώς το ποσοστό του αυξήθηκε από 0,39% σε 10,89% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 165.900 κοινές ονομαστικές μετοχές.

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 160.000 ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΡΙ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΣΕ ΛΥΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ