Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου που εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 10 Σεπτεμβρίου 2021 καθώς και την εκλογή του Προέδρου της. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου