Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η  εταιρεία ” ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. (εφεξής “η Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι από την 28.05.2021 θέτει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στις 27.05.2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο.

Ανακοίνωση ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου