Σωληνουργεία Τζιρακιάν: Ανακοίνωση

Η εταιρεία ανακοινώνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 10 Σεπτεμβρίου 2021. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιου συνεδρίασε την 13η Σεπτεμβρίου 2021 και αποφασίστηκε η συγκρότηση σε σώμα καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας. Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόσπασμα πρακτικού Συγκρότησης ΔΣ σε σώμα και εκπροσώπηση