Solidus Securities – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοση του ΚΟΔ της NOVAL PROPERTY

Η Εταιρεία ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ανήκει στον επιχειρηματικό όμιλο της VIOHALCO και δραστηριοποιείται στον κλάδο επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Ως ΑΕΕΑΠ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ είναι αδειοδοτημένη σύμφωνα με τον Ν. 4209/2013 ως οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων με εσωτερική διαχείριση.

Η Εταιρεία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα. Στις 30.06.2021, το Xαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιελάμβανε 43 επενδυτικά ακίνητα μεταξύ άλλων, κτίρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, καθώς και βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες. Ένα εκ των 43 ακινήτων βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται στην Ελλάδα.

ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ανακοίνωσε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ομολογίες που θα εκδοθούν θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά της έκδοσης, συνδέσμους για πληροφοριακό υλικό που την αφορούν και σας επισημαίνουμε ότι μπορείτε, αν και εφ’ όσον κρίνετε την έκδοση ως συμφέρουσα για εσάς, να συμμετάσχετε μέσω της Solidus Securities ΑΕΠΕΥ, κάνοντας χρήση του επενδυτικού λογαριασμού σας, με την διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως.

Κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης:

Εκδότης ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων.
Ποσό έκδοσης έως €120 εκατ.
Διάρκεια 7ετής (2028) (με εξαμηνιαία καταβολή τόκων)
Εύρος Απόδοσης 2,60% – 2,95%(ανακοίνωση –πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό)
Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς 30 Νοεμβρίου 2021 – 02 Δεκεμβρίου 2021
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option) Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της (6ης) Περιόδου εκτοκισμού η εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου, με τους δεδουλευμένους τόκους, ως εξής:

  • στη λήξη της 9ης ή/και της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού: πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 60% του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους επί του κεφαλαίου της Ομολογίας.
  • στη λήξη της 11ης ή/και της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού:   πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 30% του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους επί του κεφαλαίου της Ομολογίας.
  • στη λήξη της 13ης Περιόδου Εκτοκισμού:   χωρίς πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία
Ελάχιστο ποσό επένδυσης €1.000 (+ €1.000)
Δίκαιο Ελληνικό
Διαπραγμάτευση Χρηματιστήριο Αθηνών (XA)

Εάν η ομολογιακή έκδοση δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €100 εκατ. θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευτεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δ.Π. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.,  Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Κύριοι Ανάδοχοι της Δ.Π. ALPHA Τράπεζα Α.Ε., Τράπεζα Eurobank, Optima Bank
Ανάδοχος της Δ.Π. ΑΧΙΑ Ventures Group Ltd, EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
Σύμβουλος Έκδοσης της Δ.Π. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.,

Χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς:

 

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
24 Νοεμβρίου 2021 Έγκριση Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το ΧΑ
24 Νοεμβρίου 2021 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
24 Νοεμβρίου 2021 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
24 Νοεμβρίου 2021 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
29 Νοεμβρίου 2021 Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης
30 Νοεμβρίου 2021 Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του ΗΒΙΠ (ώρα 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος).
2 Δεκεμβρίου 2021 Λήξη Δημόσιας Προσφοράς ‐ εγγραφής επενδυτών μέσω του ΗΒΙΠ (ώρα 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος).
2 Δεκεμβρίου 2021 Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου στο ΗΔΤ του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας*.
6 Δεκεμβρίου 2021 Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
6 Δεκεμβρίου 2021 – Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια.

– Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

– Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

7 Δεκεμβρίου 2021 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία

Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης  Αγοράς του ΧΑ

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση περιλαμβάνονται στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Ανακοίνωση Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό με εύρος

Ανακοίνωση Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

Ανακοίνωση Σχετικά με την Αγορά Στόχο

Ανακοίνωση διάθεσης του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρίας

Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας

Διαδικασία συμμετοχής ιδιωτών πελατών στη Δημόσια Προσφορά:

Χρήσιμες πληροφορίες και επισημάνσεις αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά.

  • Η Δημόσια Προσφορά θα διενεργηθεί μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) της ΕΧΑΕ
  • Για τη συμμετοχή τους οι επενδυτές πρέπει να διατηρούν Μερίδα και Λογαριασμό Επενδυτή στο ΣΤΑ

Προκειμένου να εγγραφείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε, υπογράψετε τη «Δήλωση Εγγραφής – Βούληση Κάλυψης»   και να την αποστείλετε είτε στο συνεργάτη/συνεργαζόμενη εταιρεία που εξυπηρετεί τον επενδυτικό σας λογαριασμό είτε απευθείας στο τμήμα συναλλαγών της Εταιρείας μας στο email orders@solidus.gr

Με δεδομένο ότι, η εκδότρια, οι ανάδοχοι και το Χρηματιστήριο Αθηνών διατηρούν το δικαίωμα να μη δεχθούν δήλωση συμμετοχής, εφόσον δεν υφίσταται αντίστοιχη «Δήλωση Εγγραφής – Βούληση Κάλυψης», το τμήμα συναλλαγών θα καταχωρεί τη συμμετοχή του πελάτη μόνο με την παραλαβή του σχετικού εντύπου.

  • Δηλώσεις Εγγραφής θα γίνονται αποδεκτές έως τις 15:30 της Πέμπτης 02.12.2021
  • Για τη συμμετοχή τους οι επενδυτές θα πρέπει να διατηρούν διαθέσιμο, στον επενδυτικό τους λογαριασμό (κωδικό), το ποσό που απαιτείται για την εγγραφή.

Επισημάνσεις σχετικά με το έντυπο «Δήλωση Εγγραφής – Βούληση Κάλυψης»:

Ø  Ιδιαίτερη προσοχή για τη σωστή αναγραφή του κωδικού, της μερίδας και του λογαριασμού ΣΑΤ των πελατών.

Ø  Αξία εγγραφής = Τεμάχια x 1.000€

Ø  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής δηλώσεων και κατάθεσης μετρητών είναι έως τις 15:30 της Πέμπτης 02.12.2021.

ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟΣ

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Ομολογιών ως εξής:

  1. η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες,επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν.4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη (ήτοι, μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (call option)) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου.
  2. όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών, (ήτοι, επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής), θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.