ΣΙΔΜΑ: Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά €4.584.000,60

Η εταιρεία “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.” (εφεξής η “ΣΙΔΜΑ” ή η “Εταιρεία“) ανακοινώνει ότι, από την 26.10.2020, θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 23.10.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 όπως ισχύουν, για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.“) των 3.395.556 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι “Νέες Μετοχές“) που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά εις είδος των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας “ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.”, που αποφασίσθηκε με την από 25.05.2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €4.584.000,60, σύμφωνα με την από 16.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ποσό που αντιστοιχεί στην εύλογη αξία των εισφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., με την έκδοση και διάθεση 3.395.556 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,35 η κάθε μία, χωρίς δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης €2,35766154476769 για κάθε μία μετοχή.

Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το “Χ.Α.“).

Το Χ.Α., την 23.10.2020, ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.:

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
25 Μαΐου 2020 Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΙΔΜΑ που ενέκρινε τη την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
29 Ιουνίου 2020 Έγκριση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
23 Σεπτεμβρίου 2020 Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης της ΜΠΗΤΡΟΣ που ενέκρινε την Εισφορά
23 Σεπτεμβρίου 2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καθόρισε την Τιμή Διάθεσης
16 Οκτωβρίου 2020 Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας
23 Οκτωβρίου 2020 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
23 Οκτωβρίου 2020 Έγκριση του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Εταιρείας
23 Οκτωβρίου 2020 Δημοσίευση ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. στο Η.Δ.Τ.
26 Οκτωβρίου 2020 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
26 Οκτωβρίου 2020 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
27 Οκτωβρίου 2020 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 23.10.2020, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

του Χ.Α. (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company),

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), και

της Εταιρείας (http://www.sidma.gr/index.php/el/ED)

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεγαρίδος 188, 19300, Ασπρόπυργος– Αρμόδια: κα Ιωάννα Όρκουλα, τηλ.: 210-3498211).