ΣΙΔΜΑ: Στο 7,05% το συνολικό ποσοστό της RAPALLO INVEST HOLDING S.A.

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ως ισχύει, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, ότι η εταιρεία RAPALLO INVEST HOLDING S.A., η οποία κατέχει ποσοστό 6,80% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ελέγχεται κατά 100% από το trust SPRINGFLOWER FOUNDATION, του οποίου δικαιούχος πλέον είναι ο κύριος Μαρσέλος – Χάρης Αμαρίλιο. Συνεπώς, ο κύριος Μαρσέλος – Χάρης Αμαρίλιο, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ελέγχει πλέον συνολικό ποσοστό 7,05% (άμεσα 0,25% (25.190 μετοχές) και έμμεσα 6,80% (692.602 μετοχές)) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία μεταβλήθηκε το ποσοστό είναι η 12.06.2020.