ΣΙΔΜΑ: Στο 25% τα δικαιώματα ψήφου της Μπήτρος Μεταλλουργική

Η ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ως ισχύει, και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 4.584.000,60 ευρώ και την έκδοση 3.395.556 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ ελέγχει πλέον άμεσα συνολικό ποσοστό 25,00% (σύνολο μετοχών 3.395.556) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών είναι η 27.10.2020.